مدير مدرسه‌ای در تهران، مانع ورود ۲۵۰ دانش‌آموز افغان به اين مدرسه شد.

به گزارش روزنامه شرق، مدير يکی از مدارس دولتی که نوبت دوم آن، در اجاره انجمن حامی برای آموزش کودکان بازمانده از تحصيل مهاجر افغان است؛ مانع از ورود ۲۵۰ دانش‌آموزی شد که از مناطق مختلف غرب تهران خود را با وسايل مختلف به مرکز آموزش حامی که در نوبت دوم يکی از مدارس منطقه پنج تشکيل می‌شود،‌ رسانده بودند.

40247_162

مدير مدرسه، دليل اين تصميم خود را “شيطنت بچه‌‏ها، شکستن شيشه و خراب‌کردن قفل در” اعلام کرده است.

فاطمه اشرفی، رييس انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده، خطاب به علی‌اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش ايران گفته است: “آقای وزير، نظام آموزشی کشور ما نياز به انسان‌های بزرگ دارد تا انسان‌های بزرگ را تربيت و تحويل جامعه دهد، بياييد اين شعار را هر روز و هر لحظه تکرار کنيم که «حتی يک کودک خارج از مدرسه هم زياد است» و کودکان را فارغ از تفاوت رنگ، مليت، مذهب و قوميت‌شان «کودک» بدانيم و حق آن‌ها را هم به رسميت بشناسيم و برای تحقق آن تلاش کنيم.”

وی افزوده است: “ترديدی نيست که يک کودک افغان پناهنده آموزش ديده، به مراتب برای جامعه ما و افغانستان سودمندتر خواهد بود تا کودکی آموزش‌نديده.”