حساب کاربری رسمی شبکه اجتماعی توئیتر ویدئویی را به مناسبت نوروز ۱۳۹۳ منتشر کرده که توسط کاربران ایرانی توئیتر ساخته شده و بدون نام برای این شبکه اجتماعی فرستاده شده است.

در این انیمیشن که در فضای ایران باستان  سیر می‌کند، حق آزادی بیان و مشارکت در شبکه اجتماعی به منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی ارتباط داده شده است و پیام ویدئو حق کاربران ایرانی برای مشارکت در توئیتر است.