OI-Flyer-front

مستند «رانده از ایران»، ساخته فرید حائری‌نژاد، روایت تعرض به حقوق همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران است.

دگرباشان جنسی  ایرانی به خاطر تمایل جنسی‌شان مورد تبعیض حکومت قرار می گیرند و خطر دستگیری و اعدام همیشه آنها را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها اگر تمایل جنسی خود را ابراز کنند، از طرف جامعه نیز طرد می‌شوند.

این وضعیت، بسیاری از دگرباشان جنسی را به شرایطی وخیم می‌رساند و آنها فرار از ایران و راهی شدن در راه پر چالش مهاجرت و پناهندگی را انتخاب می کنند.

مستند «رانده از ایران»، سرنوشت شماری از دگرباشان جنسی ایرانی را به تصویر می‌کشد که در کشور خود پذیرفته نمی شوند و ناچارند خانواده و کشور خود را ترک کنند و به‌ امید زندگی‌ای بهتر به کشورهای غربی پناه ببرند.