خبر: ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه به صورت رسمی تائید شد