مرد جوانی در برابر دوربین موبایل از تخریب خانه‌اش در بوشهر به دست مأموران شهرداری و انتظامی می‌گوید.

او تعریف می‌کند که حتی برای بیرون‌آوردن وسایل از خانه به او فرصت نداده‌اند و حالا تمام لباس‌ها و وسایلشان زیر آوار مانده.

این پدر جوان قرارداد خانه را نیز در برابر دوربین نشان می‌دهد و می‌گوید که مأموران هیچ توجهی به این قرارداد نکرده‌اند.

پای شکایت او می‌نشینیم: