علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی از چندهمسری دفاع کرد اما ترویج آن را جایز ندانست. مطهری در دفاع از چندهمسری، ایران را با آلمان بعد از جنگ مقایسه کرد و گفت: «در جامعه‌ای که سه میلیون زن آماده ازدواج بیشتر از مردان دارد چه باید کرد؟ نمی‌توانیم بگویم که آنها ازدواج نکنند. حق تأهل، حق اجتماعی و الهی آنها است و هیچ راهی هم غیر از این وجود ندارد و اینکه بگوییم دولت اداره آنها را به عهده بگیرد درست نیست.» مؤسسه‌ای در قم به نام «حیات حسنی» مدرسه‌ای در تهران و اصفهان برای آموزش چند همسری به راه انداخته و با استفاده غیرمجاز از چهار طرح امین دریانورد تصویری برای ترویج چند همسری و تبلیغ این کارگاه آموزشی در تهران مونتاژ و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر کرده است. محمد مهدی تندگویان، معاون وزیر ورزش دوشنبه ۱۳ آبان گفته بود فرهنگ ایرانی پذیرای چندهمسری نیست. علی مطهری نیز با اشاره به فعالیت طلبه‌های قم در موسسه «حیات حسنی» گفت: «موضوع این نیست که بخواهیم این مسله را ترویج کنیم و از همه بخواهیم این کار را انجام دهند. این مسئله ترویج‌بردار نیست.»