چهار فعال «ندای زنان ایران»، یک گروه مدافع حقوق زنان که در آذر سال جاری محاکمه شده بودند، جهت تحمل حبس احضار شدند. هرانا ارگان فعالان حقوق بشر ایران نوشته است ابلاغیه این چهار فعال حقوق زنان روز ۲۴ اسفند به صورت الکترونیک برایشان ارسال شده و آن‌ها باید نهایتا تا روز ۲۹ اسفند خود را به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب معرفی کنند. اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، اسرین درکاله و مریم محمدی روز ۱۹ آذر ۹۸ بابت اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هریک به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شدند که سه سال از آن اجرایی است. این چهار فعال حقوق زنان در بهار و تابستان امسال دستگیر و مدتی درسلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی و به قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بودند. اکرم نصیریان ۹ اردیبهشت در تهران بازداشت و روز پنجم خرداد با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی شد. ناهید شقاقی ۲۵ اردیبهشت در خانه خود در تهران بازداشت و اول تیر با تودیع وثیقه آزاد شده بود. مریم محمدی ۱۷ تیر در شهر گرمسار دستگیر و ۲۶ شهریور با قید وثیقه آزاد شده بود و اسرین درکاله ششم مرداد در گرمسار بازداشت و ۲۶ شهریور به قید وثیقه ازاد شده بود.