آغاز بهار و ورود به سال جدید را شادباش می‌گوییم؛ و شادباش بگوییم، نه علی‌رغم وضعیت، بلکه به سبب آن، در برابر آن.

۱۳۹۸ سال پررنجی بود. به یاد خواهد ماند، هم به خاطر مصایب آن، هم به خاطر اراده بارز به مقاومت، اراده به دگرگونی.

ما در زمانه کوشیدیم درباره هر دو سویهٴ این سال گزارش دهیم.

امیدواریم در سال تازه بتوانیم بیشتر از امید و اراده بنویسیم، و ازدگرگونی‌های تندرستی و درستی‌آور.

روز نو، امیدهای نو. نوروزتان پیروز!

تحریریه زمانه