وبینار با حضور محسن حکیمی:‌ در مورد سازمان‌یابی طبقه ‌کارگر، تاریخ و دگردیسی شکل سازمان‌یابی این طبقه، و ملزومات نظری و عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی آن.

محسن حکیمی، مترجم، عضو  کانون نویسندگان و عضو موسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری است.

جلسه اول – دگردیسی سازمان‌یابی طبقه کارگر

در این بخش از رهگذر نگاهی اجمالی به تاریخ سازمان‌یابی طبق کارگر – از آغازِ آن در در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان تا کنون –  نشان داده می‌شود که این سازمان‌یابی از شکل سرمایه‌ستیزانه‌اش در قرن نوزدهم به تدریج به شکل سرمایه‌داران کنونی دگردیسی یافته است. یکی از پیامدهای این پدیده جهانشمول، دگردیسی سازمان یابی طبقۀ کارگر در ایران است که در پایان این بخش به آن پرداخته می‌شود.

◄ لینک وبینار: https://bit.ly/LaborWebinar1

جلسه دوم – ملزومات دگرگونی سازمان‌یابی کنونی طبقه کارگر 

این بخش از بحث با طرح پرسش «چه باید کرد؟» به ملزومات برون رفت از وضعیت کنونیِ سازمان‌یابی طبقۀ کارگر می‌پردازد. در کنار بررسی نقاط ضعف سازمان‌یابی جنبش‌های کارگریِ انگلستان، آلمان و روسیه، ناتوانی جنبش کارگری ایران در سازمان‌یابیِ ضدسرمایه داری نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. این بخش با اشاره به یکی از ویژگی های اساسی سازمان یابی مستقل در ایران، یعنی سازمان‌یابیِ دوفاکتو، پایان می‌یابد.

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۰) ◄ لینک وبینار: https://bit.ly/LaborWebinar2


منابع برای مطالعه بیشتر

– اتحادیه های کارگری، کارل مارکس و فریدریش انگلس، ترجمه محسن حکیمی، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۹۴.

۲- دگردیسی کمونیسم مارکس، ازجنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر به حزب ایدئولوژیک سرمایه داری دولتی، محسن حکیمی، نشر اختران، چاپ دوم، ۱۳۹۶.

۳- اسناد بین الملل اول، کارل مارکس، ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفی، انتشارات هرمس، چاپ اول، ۱۳۹۲.

۴- شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه های کارگری در ایران، ۱۲۸۵ تا ۱۳۲۰، جلیل محمودی و ناصر سعیدی، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۵- دو سند از فرقه کمونیست ایران، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸، انتشارات علم، چاپ اول، ۱۳۵۹.

۶- «نگاهی به یک سند تاریخیِ از جنبش شورایی طبقه کارگر ایران»، محسن حکیمی، نشریه نگاه، شماره ۲۷، مه ۲۰۱۳، منبع سند: کتاب جمعه، شماره ۱۶، آذر ماه ۱۳۵۸، ص ۱۳۷.

۷- روشن نگری چیست؟ نظریه ها و تعریف ها، کانت، لسینگ، هردر، هامن، ریم، ارهارد، مندلسزون، شیلر، ویلاند، ترجمه سیروس آرین پور، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۶.


وبینارهای دیگر

♦ مراد فرهادپور: بحران کرونا و منطق ادغام و انزوا

♦ ناصر مهاجر: کرونا از نگاهی تاریخی

♦ بهنام امینی، فؤاد اویسی، مارال کریمی: نئولیبرالیسم ایرانی

♦ رضوانه محمدی، پارلا شریفی، هانا ارسطو: همجنس‌گراهراسی و تراجنس‌هراسی در خانواده و قانون

♦ مهرداد وهابی: دولت غارتگر و توسعه اقتصادی

♦ پرویز صداقت: ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما

♦ مهرداد وهابی و پرویز صداقت: تحلیل وضعیت اقتصادی؛ از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی