امامعلی رحمان، در انتخاباتی که بیشتر جنبه نمادین داشت با کسب «۹۰ درصد آرا» واجدین شرایط بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان یکشنبه ۱۱ اکتبر/۲۰ مهر برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات نرخ مشارکت را ۸۵ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب امامعلی رحمان، سیاستمدار ۶۸ ساله که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۹۲ قدرت را در تاجیکستان در دست گرفته به مدت هفت سال دیگر در این سمت ابقا شد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تنها حزب مخالف رحمان که در آن کشور به رسمیت شناخته شده انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم کرده بود. رحمان رهبری حزب خلق دموکرات تاجیکستان را به عهده دارد. بیش از یک میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان در خارج از آن کشور کار می‌کنند. درآمد ارزی تاجیکستان از طریق دستمزد کارگران مهاجر در سال جاری ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. اقتصاد تاجیکستان در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶ درصد کوچک شده و بدهی خارجی آن کشور معادل یک سوم درآمد سرانه ملی آن است.