کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از کشورهای اروپایی که پناهجویان را در مرزها رد می‌کنند، انتقاد کرد. این نهاد سازمان ملل در ژنو گفت بیم آن می‌رود که این رویه ادامه یابد. جیلیان تریگز، معاون کمیسر عالی امور پناهندگان گفت گزارش‌ها مبنی عقب‌راندن مردم با خشونت در بعضی از نقاط افزایش یافته است و ظاهراً این اقدامی نظام‌مند است. به‌گفته او قایق‌های حامل پناهجویان که تازه وارد کشورها می‌شوند به خارج از مناطقی که برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند رانده می‌شوند و یا این‌که پس از ورود آن‌ها به خشکی دوباره به دریا بازگردانده می‌شوند. جیلیان تریگز از هیچ کشوری نام نبرد. در گذشته، پناهجویان چنین برخوردهایی را بارها به‌عنوان مثال توسط گارد ساحلی یونان گزارش کرده‌اند. تریگز اخراج‌های مستقیم پناهجویان را غیرقانونی دانست و از کشورهای اروپایی خواست تا به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری توجه کنند.