در وبیناری از مجموعه گردش قرن زمانه که مهدیس صادقی پویا آن را اجرا کرد، آزاده کیان در بررسی پیشینه‌ی مبارزه فعالان حقوق زنان در ایران، به این پرسش اساسی پرداخت که مبارزات صد ساله‌ی زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبرو بوده و آیا توانسته خواسته‌های اکثریت جامعه‌ی زنان را طرح و پیگیری کند یا خیر.

دلایل و عوامل متعدد در بررسی این پرسش کلیدی مورد بحث قرار گرفت و طی این بررسی وقایع‌شمارانه، به جوانب مختلف این مبارزه‌ها بیشتر پرداخته شد.

مشاهده این وبینار:

  • آزاده کیان

آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز آموزش، مستندسازی و مطالعات جنسیتی و فمینیستی در دانشگاه پاریس ۷ است. جنسیت، اسلام و نو/شرق‌شناسی، جنسیت و اینترسکشنالیستی، نظریه‌های پسا-استعماری جنسیت، فمینیسم و جهانی سازی در خاورمیانه و دولت-ملت و ساخت جنسیت در ایران از جمله حوزه‌های پژوهشی آزاده کیان است. می‌توان از جمله به برخی آثار او در این زمینه‌ها اشاره کرد:
«دولت-ملت و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان» (۲۰۱۹)، «زنان و قدرت در اسلام» (۲۰۱۹)،  «اینترسکشنالیتی و استعمار بودگی: بحث‌های معاصر» (۲۰۱۵) ، «زنان ایرانی میان اسلام،‌ دولت و خانواده» (۲۰۰۲) 

  • مهدیس صادقی پویا

مهدیس صادقی پویا، محقق دوره دکترا در رشته مطالعات جنسیت و سکسوالیته/جامعه‌شناسی در دانشگاه پاریس ۸ است. مقالات، پژوهش‌ها و ترجمه‌های او بر جنسیت، مهاجرت و نژادگرایی، جنبش‌های فمینیستی آسیای غربی، و سیاست‌های پسااستعماری جنسیت و سکسوالیته متمرکز است.

نسخه شنیداری این وبینار: