وبینار: هوموفوبیا و ناانسان‌انگاری آنکه با همجنس رابطه دارد

افراد کوئیر – به ویژه آنهایی که اجراگری جنسیتی، گرایش جنسی، و یا هویت جنسیتی‌شان حدس زده می‌شود و یا شناسایی می‌شود به شکل مداوم با جنبه هایی از همجنس‌گراستیزی روبه‌رو هستند. زمانه در روز جهانی مبارزه با هموفوبیا، ترنس‌فوبیا و بای‌فوبیا با توجه به قتل علیرضا فاضلی مفرد، وبیناری با حضور هانا ارسطو، زینب پیغمبرزاده و نیما نیا برگزار کرد.