به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی را به تصویب رساند. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت نیرو نیز موظف است برای ارتقای کارایی و بهره‌وری آب کشاورزی، اقداماتی مانند «تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری» را انجام دهد. همچنین این وزارت‌خانه باید «واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز سایر وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مورد تایید وزارت نیرو در این شرکت‌ها در چارچوب مقررات موجود» را در دستور کار خود قرار دهد. طبق این آیین‌نامه، «رفع نواقص و به‌سازی شبکه‌های آبیاری و نصب سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری به‌منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی»، «کنترل و نظارت بر فرآیند تجهیز چاه‌های کشاورزی به ابزار اندازه‌گیری» و «تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود» از دیگر اقداماتی است که وزارت نیرو باید انجام دهد.