محمد رضا شجریان روی شعری از فریدن توللی این سرود را خوانده است:

رضا علامه‌زاده می‌گوید:

«این سرود را زنده یاد شجریان بر روی شعری از فریدون توللی خوانده ولی منتشر نکرده  بود. او پیش از درگذشتش آن را به طریقی به دکتر عباس میلانی سپرده بود. دکتر میلانی چند ماه پیش نسخه‌ای از آن را به امانت به من داد با این انگیزه که شاید روزی به کارم بیاید. که آمد!»

رضا علامه‌زاده در ادامه می‌افزاید:

«در طول هفته گذشته، با آغاز اعتراضات در خوزستان و همدلی فزاینده مردم دیگر شهرها و استان‌ها با آنان، در این فکر بودم که چه کاری از من، بیش از امضای اعلامیه و نوشتن بیانیه، ساخته است. اینجا بود که به یاد سرود پخش نشده شجریان افتادم. پیشنهادم را با دکتر میلانی در میان گذاشتم و وقتی او این فکر را پسندید دست به کار شدم و حاصلش همین است که در طول سه روز و شب گذشته ساختم. امیدم این است که هموطنان عزیزی که رودرروی رژیم جهل و جنایت ایستاده اند  این هدیه را به نشانه همدلی با آنان از من پذیرا باشند.»