محاکمه حمید نوری: دادگاهی تاریخی برای جنبش دادخواهی ایران

برای نخستین بار یکی از متهمان به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محاکمه خواهد شد. حمید نوری با نام مستعار عباسی در دهه شصت دادیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود.