کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تجمعی دو روزه به پائین بودن کمک هزینه تحصیل، عدم برخوردای از بیمه، و تحمیل کار سنگین در بیمارستان‌ها اعتراض کردند.

۳۸ شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور در بیانیه‌ی مشترکی حمایت خود را از کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کردند و خواستار رسیدگی عاجل به مطالبات آن‌ها شدند.

کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ مرداد در حالی که پلاکاردهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند، با شعارهای «نه به برده‌داری نوین»، «دانشجو می‌میرد ذلت می‌پذیرد»، و «جایگاه خود را پس می‌گیریم» مقابل دانشگاه تجمع کردند.

شوراهای صنفی دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بهشتی، تبریز، تهران، اصفهان، اراک، مازندران، البرز، اردبیل، لرستان، آبادان، تربت جام، بوشهر، مراغه، گیلان، کرمان، ارومیه، همدان، اهواز، زاهدان، مشهد، بابل، قم، زنجان، جهرم، شوشتر، سبزوار، جیرفت، اسفراین، بم، قزوین، شهرکرد، تربت حیدریه، خمین، سمنان، سراب، بیرجند، نیشابور و علوم توانبخشی در بیانیه مشترکی نوشته‌اند درد و رنج کارورزان پزشکی را می‌شناسند و از اعتراض آن‌ها حمایت می‌کنند.

بیانیه مشترک ۳۸ شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور که بخش هایی از آن توسط خبرگزاری مهر منتشر شده، تاکید کرده است دانشجویان پزشکی در سال‌های پایانی خود تحمل می‌کنند و به بهانه آموزش مورد بیگاری قرار می‌گیرند.

مبنای قانونی این بهره کشی به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان، «آئین نامه شرح وظایف کارورزان رشته پزشکی» است که سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت رسیده و این شورا از آن به عنوان سند بیگاری پزشکان جوان یاد می‌کند. بیانیه افزوده است علاوه بر مشکلات یاد شده، عدم شفافیت مصوبه در بیمارستان‌های آموزشی به درگیری‌های فراوانی میان پزشکان کارورز و مسئولان شده است.

امضا کنندگان بیانیه که خواستار اصلاح فوری آئین نامه هستند، افزوده‌اند:

«پس از گذشت ۱۹ سال بیش از پیش ضرورت اصلاح این سند احساس می‌شود. این در حالی است که دانشجویان پزشکی در طوفان سهمگین ویروس منحوس کرونا، بار عظیمی را در سیستم درمیانی کشور به دوش می‌کشند و با وجود تحمیل سختی‌های فراوانی و ابتلا جمع کثیری از ایشان به کرونا از خدمات حداقلی بیمه‌ای بهره مند نیستند.»

به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور، کارورزان در ازای کار سنگین در این شرایط مبلغ ناچیزی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند که در مواردی بسیار کمتر از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است.

شوراهای صنفی دانشجویان پزشکی نسبت به پیامدهای شنیده نشدن صدای پزشکان جوان و «نابودی بیش از پیش آموزش پزشکی کشور» هشدار داده‌اند.