در کابل خیابان‌ها ظاهری به نظر عادی و آرام دارند. اما این‌گونه نیست؛ در اینجا وحشتی حاکم است که کسی نمی‌تواند در برابر آن لب بگشاید. وضع کسب و کار مناسب نیست. چهره کابل پس از حضور طالبان به طور محسوسی تغییر کرده است. حضور زنان در خیابان به وضوح کم‌رنگ شده است. وضعیت رونامه‌نگاران نیز خوب نیست.

بهنود که در کابل به روزنامه‌نگاری مشغول است گزارشی از این شهر برای زمانه ارسال کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید: