نوبل ادبی برای عبدالرزاق قرنح: گامی بلند برای شناسایی «ادبیات تبعید»

عبدالرزاق قرنح تحت تاثیر یک انقلاب خونین از هجده سالگی از کشور خود دورافتاده. مهم‌ترین جایزه ادبی جهان به نویسنده‌ای با خاستگاه پناهجویی به این معناست که آکادمی نوبل ادبیات تبعید را به رسمیت می‌شناسد.