با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان موج جدیدی از مهاجرت میان شهروندان افغانستانی آغاز شده است.

برای بسیاری از مهاجران افغانستانی ایران گذرگاهی برای رسیدن به ترکیه و کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. 

مهاجران در نقطه صفر مرزی بدون امکانات رفاهی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. میان پناهجویان تعداد قابل توجهی کودک به چشم می خورد که نیاز به رسیدگی ویژه دارند.