چرا معترضان جاده‌ها را مسدود می‌کنند؟

ایمان گنجی ــ بستن جاده‌ها و مسیرها فرمی اعتراضی است که لبنانی‌ها برای ماه‌ها در حال انجام آن هستند؛ فرمی که در بسیاری نقاط دیگر هم دیده‌ایم: از آرژانتین تا ایران..