کابل ــ سوء مصرف مواد مخدر سونامی خاموشی است که در کنار فقر، از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. بربنیاد آمار وزارت بهداشت أفغانستان دستکم ۳,۶ الی ۳,۹ میلیون تن درافغانستان مواد مخدر مصرف می کنند که از نظر میانگین سنی، بیش از ۹۰ درصد آنها جوانان هستند.

در میان کسانی که به سوء مصرف مواد مخدر در أفغانستان می‌‌پردازند، یک میلیون تن زن هستند و بیشتر از صد هزار تن نیز کودک.

سهم تریاک تولیدشده در افغانستان در ۲۰۲۰ حدود ۸۵ درصد تریاک تولیدشده در کل جهان بود. دربیست سال گذشته کشورهای بزرگ مانند بریتانیا وامریکا میلیارد‌ها دلار برای نابودی کشت مواد مخدر درافغانستان مصرف کردند اما نتیجه‌ی مطلوب درپی نداشت. وحالا با روی کار آمدن طالبان معلوم نیست که سرنوشت تولید مواد مخدر درافغانستان چه می‌شود؛ چرا که بخش مهمی از تمویل اقتصاد جنگ درافغانستان مواد مخدر بوده است.