چهار سال از خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ می‌گذرد. در این فاصله حرکت‌های اعتراضی بی‌وقفه ادامه یافته‌اند و فرازی چون خیزش آبان ۱۳۹۸ داشته‌اند.

پس از خیزش دی‌ماه نوع نگاه به جامعه ایران و آنچه در عرصه سیاسی آن می‌گذرد، تا حد زیادی عوض شد. بحث‌هایی آغاز شد که همچنان ادامه دارند، از جمله درباره جامعه و تمرکز نیروی اعتراض و خیزش در میان طبقه فرودست آن.

زمانه، پس از خیزش دی، مجموعه‌ای از نظرات درباره آن منتشر کرد. فهرستی شامل اکثر آنها را در زیر می‌بینید. در رسانه‌های دیگر نیز تفسیرهایی مختلفی منتشر شدند.

 نیکوست دیدگاه‌های مطرح شده در چهار سال پیش را، بازبینی کنیم، تا دریابیم چه چیزهایی را می‌دیدیم، چه چیزهایی را نمی‌دیدیم.