ادای شهادت در دادگاه، باری مضاعف بر شانۀ زندانیان سیاسی

برای برخی از جان‌بدربردگان، تجربۀ شکنجه وسرکوب شان می‌تواند بوسیلۀ ارتباط با سیستم قضایی زنده شود. ممکن است جان‌بدربرده با بازگویی آنچه براو گذشته است دوباره آن پیش‌آمدهای فاجعه‌بار را تجربه می‌کند. اما از سوی دیگر شهادت دربارۀ جرم و جنایت انجام گرفته می‌تواند کمکی در روند بهبودی فرد جان بدربرده یا بازماندگان باشد.