بهای اتم؛ تاریخچه برنامه هسته‌ای ایران از آغاز تا دولت رئیسی

برنامه هسته‌ای ایران قدمتی ۶۵ ساله دارد. برنامه‌ای که با چراغ سبز آمریکا آغاز شد اکنون به یکی از بحران‌های آمریکا در خاورمیانه بدل شده است. برنامه هسته‌ای ایران که قرار بود پیشران توسعه باشد، دست‌کم در دو دهه اخیر اقتصاد ایران را به فروپاشی رسانده و گرهی بزرگ در روابط ایران و جهان ایجاد کرده است.