عدالت انتقالی چیست؟ از کی و کجا برآمده و چگونه تعبیر و تفسیر شده است؟ آیا موضوعی است فقط مربوط به پایان دوره سرکوب و استبداد؟ دادخواهی در پرتو موضوع عدالت انتقالی چه مضمون و تأکیدهایی می‌یابد؟

به دعوت زمانه منیره برادران، فعال حقوق بشر، نویسنده و از زندانیان سیاسی دهه شصت به همراه ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در وبیناری به این پرسش‌ها پرداختند. هر دو مهمان سال‌ها در زمینه دادخواهی نوشته‌اند و کار کرده‌اند.

ویدئوی وبینار: