گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یا فائو نشان می‌دهد جمعیت رو به افزایش دنیا که تا سال ۲۰۵۰ ممکن است به ۹ میلیارد نفر نیز برسد نیاز به منابعی جدید، کم هزینه و کم آلاینده برای تامین غذا دارد. ساختار و نظام فعلی تولید و پخش مواد غذایی نتوانسته است غذای جمعیت ۷ میلیاردی جهان را تامین کند. در این میان گزارش جدید سازمان فائو تاکید دارد که حشرات می‌توانند جایگزین مناسبی برای بسیاری از غذاها باشند

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130516_Environment_Insects_Rouhani.mp3[/podcast]