شورای عالی کار، چهارشنبه ۱۸ اسفند، حداقل دستمزد رسمی برای سال ۱۴۰۱ را به میزان ۵۷ درصد افزایش داد. در همین چند روز از زبان اقتصاددانان جریان غالب و طرف‌های کارفرمایی به‌وفور شنیده‌ایم که نرخ بیکاری بر اثر چنین رشدی در حداقل دستمزد رسمی بیش‌از‌پیش افزایش خواهد یافت. می‌گویند رابطه‌ی مستقیم بین دو متغیر حداقل دستمزد رسمی و نرخ بیکاری یک امر طبیعی است و مستقل از اراده‌ی ما. استدلال می‌کنند کسانی که خواهان افزایش حداقل دستمزد رسمی هستند همان کارگرانی را متضرر می‌کنند که خواهان بهبود وضع‌شان هستند. می‌گویند این میزان رشد در حداقل دستمزد رسمی حتی اگر هم کارگران شاغل را منتفع کند کارگران بیکار را متضرر خواهد کرد. بر این مبنا می‌کوشند تضاد منافع را که در گفتمان‌های مترقی میان کارگران از یک سو و کارفرمایان از سوی دیگر ترسیم می‌شود در جمع خود کارگران به صورت تضاد منافع بین کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل از سویی دیگر صورت‌بندی کنند.

در این وبینار محمد مالجو، اقتصاددان یک راه مقابله با چنین استدلالی در بستر اقتصاد سیاسی ایران طی سال‌های پس از انقلاب را معرفی می‌کند.

مشاهده این وبینار: