از سیگنال تا نهفت: امنیت دیجیتال شما در تظاهرات سراسری

مردم معترض در سرتاسر دنیا درحالی به خیابان‌ها می‌آیند که در معرض سوء رفتارهای مقام‌های امنیتی قرار می‌گیرند. در این مطلب هم‌زمان با دور تازه اعتراض‌ها در ایران، مجموعه‌ای از اپلیکشن‌ها، هم به زبان فارسی و هم به دیگر زبان‌ها، برای فعالیت امن‌تر مدنی توصیه و عرضه شده‌اند.