نبود آب موجب نابودی نشاءهای برنج در شهرستان مبارکه اصفهان شده است. 

در این منطقه بیشتر کشاورزان به کشت برنج اشتغال دارند و در سال‌های گذشته بی‌آبی و خشکی زاینده‌رود کشاورزی و کشت برنج را تحت تاثیر قرار داده است.

خشکسالی، برداشت‌ بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و قطع جریان آب زاینده‌رود، از عواملی هستند که موجب شدت گرفتن بحران آب در اصفهان شده است.