در نخستین روزهای پس از وقوع فاجعه متروپل آبادان، افراسیاب، رپ‌خوان جوان ایرانی در حساب کاربری توییترش وعده انتشار کاری در همین ارتباط را به مخاطبانش داد.

«خدافظ فرمانده» بازتاب دهنده فاجعه تلخ متروپل است و در آن به صراحت از وضعیت اجتماعی، فقر و سرکوب معترضان در ایران انتقاد شده است.

کلام و اجرای «خدافظ فرمانده» از افراسیاب و آهنگسازی و تنظیم کار از دیاک است.