در چند سال گذشته زمین‌های کشاورزی و باغ‌های شمال ایران با ترفندها و بهانه‌های مختلف به‌صورت غیر قانونی تغییر کاربری یافته است. سودجویان با بهره جستن از روش‌هایی مانند ماسه پاشی و سنگ ریزی اقدام به خشکاندن زمین‌های کشاورزی می‌کنند، سپس با گرفتن تغییر کاربری و تفکیک این اراضی زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم می‌سازند.

بیشترین ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و استان‌های شمالی انجام می‌شود. به گفته کارشناسان محیط زیست در ۵۰ سال گذشته بیش از یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در ایران نابود شده است. کاهش تولیدات کشاورزی در ایران امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت.