جنبش و شرط ژرفایابی آن

محمدرضا نیکفر – در پایان مرحله‌ی نخست گسترش‌یابی جنبش هستیم. اکنون همه چیز تابع ژرفایابی آن است.