این گفتاری است در تحلیل وضعیت. فشرده‌‌ی آن این نکته است که هم جنبش دچار انسداد است، هم رژیم. آینده بستگی به آن دارد که انسداد در کدام سو شکسته شود و چگونه.

این فهرست مطالب اصلی گفتار است:

  • سیاست ستیهنده
  • تشریح منطق پیشروی جنبش
  • چرا جنبش نتوانست به اعتصاب عمومی فراروید؟
  • هژمونی بیچارگی
  • مقایسه با انقلاب ۱۳۵۷
  • نظم امور
  • انسداد در درون رژیم
  • انسداد دو گانه – چشم‌انداز

بخش یکم

بخش دوم

نوشته‌های مرتبط: