الهام السادات اصغری، نخستین دختر شناگر ایرانی که موفق شده است رکورد شنای کرال سینه را در آب‌های آزاد ایران بشکند، برای ثبت رکورد خود با مشکل “لباس شرعی شنا” روبه‌رو شده است.

ادامه …