در پی اعتصاب و اعتراض کارگران آزاد راه منجیل - رشت به تعویق چهار ماه مزد، کارفرمای کارگران، شرکت پیمانکاری کاریز وعده داد تا ۲۵ مهر ماه بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند. بخش دیگر مطالبات کارگران در زمانی که مشخص نشده پرداخت خواهد شد. کارگران که چهار ماه حقوق نگرفته‌اند به تعویق دستمزدها و پرداخت قطره چکانی معوقات پس دست کشیدن از کار معترضند. شرکت پیمانکاری کاریز، کارفرمای مستقیم کارگران در رودبار است و برای پیمانکار بزرگتری به نام عطاردیان کار می‌کند. این پیمانکار نیز به نوبه خود، طرف قرارداد وزارت راه به عنوان کارفرمای اصلی پروژه است. وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی در سه دهه اخیر برای کاستن از تعهدات قانونی خود در برابر کارگران و کاستن از هزینه‌های مربوط به نیروی کار، از استخدام کارگران خودداری می‌کنند و کارگران را از طریق پیمانکاران با قراردادهای موقت و دستمزد اندک به کار می‌گیرند.