سه تن، دو کارگر حفار افغانستانی و یک آتش‌نشان ایرانی، پس از ورود به چاه عمیق روستای امیرآباد هشتبندی میناب جان‌شان را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری حکومتی صداوسیما، ابتدا کارگر شهروند افغانستان ظهر پنجشنبه ۳۰ شهریور هنگام حفاری در چاه جان‌اش را از دست داد. تیم آتش‌نشانی بندرعباس به آنجا اعزام شد و فواد اورنگی، آتش‌نشان، برای خارج کردن پیکر کارگر افغانستانی داخل چاه شد که او هم جان‌اش را از دست داد. نبود ایمنی کار و تجهیزات کافی علت مرگ کارگر و آتش‌نشان شد. پیکر آتش‌نشان را به خاطر استفاده او از تجهیزات و طناب بیرون کشیدند اما پیکر کارگر باقی ماند. آتش‌نشانی هرگونه عملیات در محدوده چاه را تا زمان رسیدن امکانات و تجهیزات ممنوع کرد. اما کارگر افغانستانی دیگر برای بیرون کشیدن پیکر همکارش به داخل چاه رفت و او هم جان‌اش را از دست داد. علت احتمالی مرگ این سه تن گازگرفتگی اعلام شده است. پیکر فواد اورنگی را جمعه ۳۱ شهریور به عنوان «شهید» در بندرعباس تشییع کردند. کارگران افغانستانی در کارهای کم‌دستمزد و خطرناک به کار گماشته می‌شوند و عموماً از بیمه محرومند. شرایط ناایمن کاری در ایران روزانه جان کارگران را می‌گیرد.