در تهران گروهی از معترضان به ساختمان مؤسسه کیهان، روزنامه‌ای که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، هجوم برده‌اند. آن طور که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش کرده‌اند، بخش‌های از نمای بیرونی ساختمان این روزنامه آسیب دیده است. روزنامه کیهان ادعا کرده است معترضان که این روزنامه آن‌ها را «تروریست و اراذل اجاره ای» خواند، «شیشه‌های روابط عمومی و بخش‌هایی از نمایی بیرونی ساختمان» را شکستند. کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری معترضان و حامیان آن‌ها را افراد «قمار باز، دارای روابط جنسی متعدد و متجاوز» خوانده و خواستار محاکمه و مجازات آن‌ها شده است. این روزنامه که یکی از مهم‌ترین ارگان‌های غیررسمی نهادهای امنیتی در ایران است، همواره برای فعالان صنفی، مدنی و سیاسی در ایران پرونده سازی کرده است.