براساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ جمعیت فقیران در ایران حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. این گزارش می‌گوید ایران به کشورهای با درآمد پایین‌تر از میانگین جهانی سقوط کرده؛ در حالی که حتی در سال‌های جنگ، ایران جزء کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی بوده است. شاخص شکاف فقر، یعنی میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر، از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷ درصد رسیده است. یعنی فقرا فقیرتر شده‌اند و افراد بالای خط فقر هم به خط فقر نزدیک شده‌اند. نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر نقاط روستایی ۳۵,۶ درصد و نقاط شهری ۲۸,۸ درصد بوده است. خط فقر متوسط کشوری در سال۱۴۰۰ به‌طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزارتومان برای هر فرد بوده یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق درکشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰,۴ درصد بوده است.