آبله میمون در ایران

بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت ایران یکشنبه ۸ خرداد/۲۹ مه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که ورود بیماری آبله میمون...

نمونه‌یابی‌ آبله میمون در ایران در مرزها انجام می‌شود. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید اکنون زمان مناسبی برای مهار این...