آینده افغانستان

پدرام در مقام یک سیاستمدار افغانستان می‌گوید دو نیروی اصلی به عنوان تصمیم‌گیرندگان و مجریان، عامل فروپاشی افغانستان بودند:...

واکنشی از رییس جمهوری اقغانستان: بیش از از نیمی از مراکز ولسوالی‌های افغانستان در دست طالبان است. طالبان همچنین...