اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی

زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به مرخصی اعزام...