اعتراض دانشجویان پزشکی

سه‌شنبه ۷ تیر گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی که در خوابگاه‌های امام علی و الزهرا ساکن هستند...