اعتصاب سراسری در کردستان

اعدام زانیار و لقمان مرادی به نمونه دیگری از زیرپا گذاشتن عدالت بدل شده. آن دو را به اتهام...

تعطیلی بازارها و مغازه‎های شهرهای مختلف #استان_کردستان از جمله #مریوان شنبه اول اردیبهشت نیز ادامه یافت. بازاریان و کسبه...