اعتصاب کارکنان قرارداد موقت صنعت نفت

اعتصاب و تجمع دو ساعته امروز در اهواز، سومین تجمع کارگران قرارداد موقت صنعت نفت با خواست تعیین...