الهام السادات اصغری

الهام‌السادات اصغری، زن شناگر ایرانی موفق شد در گستره آب‌ها بر یک تجربه تروماتیک غلبه کند. موفقیت او را...

ایا دین اسلام محدودیتی برای فعالیت و روزش زنان قائل شده؟ شریعت در این‌باره چه می‌گوید؟ صحبت‌ها...

الهام السادات اصغری، نخستین دختر

الهام السادات اصغری، نخستين دختر