بز زاگرس

قدمت بز اهلی در گنج دره و تپه عبدالحسین زاگرس به زمانی بین ۷۶۰۰ تا ۸۲۰۰ سال پیش...