بومی های کانادا

در صد سال گذشته کسی از میان حاکمان در کانادا به دنبال یافتن بقایای کودکان بومی کانادایی که در...