بکتاش آبتین

یک هفته پیش خانه این عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران تفتیش شد و دو روز است که مأموران...