تاریخ مذکر

جویا آروین − این نوشته به موضوعی اشاره کند که چنان‌که براهنی به‌خوبی بازنموده، در تاریخ ایرانی مسئله‌ای ویژه...

در سایت زمانه مقاله‌ای منتشر شده است با عنوان «آرمان‌های سردرگم - براهنی در تاریخ مذکر» نوشته جویا آروین....

جویا آروین − رضا براهنی در «تاریخ مذکر» نگاهی بسیار منفی و بدبینانه به گذشته‌ی ایران و وضع ایران...